fbpx

Prace sądowe i prokuratorskie

Moore Polska w swojej ofercie proponuje wsparcie podczas prowadzenia prac sądowych i prokuratorskich. Poniżej przedstawiamy opisy tego, w jakich sprawach braliśmy udział oraz w jaki sposób udało nam się pomóc.

Praca sądowa 1

Sąd Okręgowy zwrócił się do nas z prośbą o wydanie opinii mającej na celu ocenę prawidłowości naliczenia i wypłaty na rzecz przedszkola niepublicznego dotacji oświatowej w latach 2011-2015, odpowiedzi na pytanie ile powinna wynosić prawidłowa stawka jednostkowa dotacji przypadająca na jedno dziecko w placówce niepublicznej we wskazanej gminie w ww. okresie oraz kalkulację kwoty o jaką ww. dotacja dla wskazanej placówki została pomniejszona.

Kluczowym wyzwaniem w przygotowaniu opinii była analiza metodologii kalkulacji jednostkowej stawki dotacji oswiatowej dla placówek funkcjonujących we wskazanej gminie oraz zbadanie kompletności ujęcia wszystkich wydatków gminy na placówki przedszkolne w jej budżecie, na podstawie których ustalana była stawka dotacji.

Na bazie analiz stwierdzone zostały nieprawidłowości w kalkulacji i wypłacie dotacji oświatowej na rzecz przedszkola niepublicznego we wskazanej gminie. Wykazano, iż dotacja oświatowa nie była wypłacana we właściwej kwocie. Następnie skalkulowana została prawidłowa stawka jednostkowa dotacji oświatowej oraz zaktualizowane zostało naliczenie dotacji dla przedszkola we wskazanym okresie. Ostatnim etapem prac było podsumowanie różnic między dotacją wypłaconą placówce a dotacji jej należną oraz przygotowanie  naliczenia odsetek ustawowych i odsetek ustawowych za opóźnienia.        

Praca sądowa 2

Sąd Okręgowy zwrócił się do nas z prośbą o wydanie opinii mającej na celu ustalenie poprawności albo wadliwości wykonania bilansu spółki prawa handlowego w określonym czasie, z punktu widzenia zasad rachunkowości obowiązujących tę spółkę w dacie sporządzenia bilansu, ewentualnie wpływu nieprawidłowych księgowań na cenę nabycia udziałów w tej spółce. W przypadku stwierdzenia wadliwości sporządzenia bilansu – ustalenie różnicy pomiędzy ceną, jaka zapłacona została za udziały, a ceną jaka byłaby właściwa gdyby bilans nie zawierał nieprawidłowości, ustalenie nadto czy nabywcy ponieśli stratę zawierając transakcję nabycia udziałów w oparciu o bilans obarczony wadami, czy wartość udziałów zbywanych była w istocie wyższa niż uiszczona za nie cena.

Kluczowym elementem naszych prac było ustalenie zasad rachunkowości obowiązujących Spółkę i stosowanych przez Spółkę przy sporządzaniu sprawozdania rocznego, ustalenie jego poprawności oraz zbadanie metodologii kalkulacji ceny nabycia jej udziałów.

Zdefiniowano szereg nieprawidłowości w bilansie spółki. Następnie ustalono niezbędne korekty oraz przygotowano jego poprawną wersję, uwzględniającą nieujęte wcześniej zdarzenia gospodarcze. Efektem tych prac była aktualizacja ceny nabycia o kilkanaście mln pln.

Praca prokuratorska 1

Prokuratura zwróciła się do nas z prośbą o wydanie opinii mającej na celu określenie na jakie cele były wydatkowane środki pochodzące z trzech projektów dotacyjnych przyznanych spółce prywatnej przez Marszałka Województwa oraz odpowiedzi na pytanie czy środki były wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami.

Kluczowym elementem prac było zbadanie warunków wspomnianych umów oraz szczegółowa analiza dokumentacji, w tym przepływów pieniężnych, które wystąpiły nie tylko na dedykowanych projektom rachunkach bankowych ale na wszystkich rachunkach posiadanych przez spółkę. Łącznie pod kątem finalnego przeznaczenia środków dotacyjnych zbadano historię 33 rachunków bankowych należących do beneficjenta.

Przedstawiono szereg nieprawidłowości w wydatkowaniu środków dotacyjnych oraz działania niezgodne z podpisanymi umowami o dofinansowanie. Wykazano, że beneficjent niepoprawnie rozliczył środki oraz wykorzystywał je do finansowania bieżącej działalności spółki, niepowiązanej z projektami.

Praca prokuratorska 2

Prokuratura zwróciła się do nas z prośbą o wydanie opinii, mającej na celu określenie sytuacji finansowej gospodarstwa rolnego w okresie zawarcia umów kupna-sprzedaży z jego dostawcami oraz wskazanie czy w badanym okresie podmiot dysponował środkami pozwalającymi na zapłacenie za zamówiony towar.

Kluczowym wyzwaniem było przygotowanie zestawienia wszystkich dołączonych do akt sprawy faktur sprzedażowych, kosztowych i zakupowych podmiotu oraz porównanie ich z dostępnymi rejestrami VAT, następnie ustalenie wyniku podmiotu, osiągniętego we wskazanym okresie. Kolejnym etapem prac było porównanie stanu zadłużenia gospodarstwa rolnego wobec dostawców ze stanem środków pieniężnych na rachunkach bankowych w dniach, w których zawarto umowy kupna-sprzedaży oraz w których upływały terminy płatności za towar.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono spadek przychodów i rentowności podmiotu. Dodatkowo wykazano, że jego zła sytuacja finansowa i  brak środków pieniężnych oraz zadłużenie wynikały z dużych zakupów inwestycyjnych poniesionych w badanym roku. Podjęte decyzje inwestycyjne były głównym powodem utraty płynności i zaciągnięcia dodatkowego finansowania.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Nasze inne usługi

{literal} {/literal}