fbpx

Corporate finance

Jesteśmy specjalistami, działający w 8 biurach w całej Polsce. Zespół Moore Polska oferuje zaangażowanie i elastyczność, w połączeniu z wiedzą i mocą zintegrowanej sieci usług finansowych.

Udzielmy praktycznych porad w zakresie pełnego zakresu usług corporate finance: od doradztwa w zakresie fuzji i przejęć oraz usług transakcyjnych po finansowanie dłużne i kapitałowe oraz wyceny. Zapewniamy opiekę w całym procesie.

Naszymi Klientami są podmioty z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak i duże prywatne koncerny, obejmujące wiele różnych sektorów działalności. Nasi eksperci oferują Państwu lokalną wiedzę i porady, zapewniając jednocześnie możliwość obsługi złożonych problemów międzynarodowych lub transgranicznych.

Proponowany zakres naszych działań:

 • diagnoza stanu i wycena wartości
 • przygotowanie memorandum inwestycyjnego, wraz z towarzyszącymi dokumentami (skrót menedżerski, prezentacja inwestorska i inne)
 • sporządzenie Długiej Listy (Long List) potencjalnych inwestorów
 • sporządzenie Krótkiej Listy (Short List) potencjalnych inwestorów
 • przygotowanie do procesu due diligence
 • zarządzanie data room w procesie due diligence
 • doradztwo prawno-podatkowe w zakresie umowy inwestycyjnej
 • doradztwo transakcyjne

Przeprowadzimy diagnozę stanu
w obszarze:

 • ekonomiki i finansów, a także rachunkowości
 • organizacji i zarządzania
 • kadr
 • marketingu
 • prawno-podatkowym

Na podstawie diagnozy stanu, zostaną zidentyfikowane i opisane:

 • analiza SWOT
 • ryzyka w poszczególnych obszarach oraz ewentualnie wskażemy sposoby ich niwelacji lub przeciwdziałania
 • przedmiot transakcji
 • szacunek/wycena wartości transakcji (wartość udziałów lub akcji, lub przedsiębiorstwa, lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa) memorandum inwestycyjne

Prezentacja inwestorska / memorandum inwestycyjne

W ramach tego etapu przygotowane zostanie memorandum inwestycyjne – dokument podsumowujący podstawowe informacje o Spółce, jej dotychczasowej działalności, na temat kadry zarządzającej, planowanego tempa rozwoju oraz założeń dotyczących efektywności. Celem przygotowania tego dokumentu jest przedstawienie działalności i profilu Przedsiębiorstwa, podkreślenie jego cech indywidualnych oraz wzbudzenie zainteresowania Potencjalnych Inwestorów.

Memorandum zostanie przedstawione Potencjalnym Inwestorom po podpisaniu zobowiązania do zachowania poufności. Wcześniej Zainteresowani Inwestorzy otrzymają prezentacje oraz skróty menedżerskie lub teaser.

Przygotowanie długiej oraz krótkiej listy potencjalnych inwestorów

Etap ten podzielony jest na dwie fazy:

 1. W pierwszej fazie przygotowujemy bazową, Długą Listę Potencjalnych Inwestorów.
 2. Po przeprowadzeniu wstępnych rozmów z Potencjalnymi Inwestorami z Długiej Listy i potwierdzeniu ich zainteresowania transakcją oraz
  • w oparciu o nasze rekomendacje w drugiej fazie przygotowujemy,
  • w porozumieniu ze Spółką, Krótką Listę Potencjalnych Inwestorów, którzy zostają zaproszeni do złożenia ofert inwestycyjnych.

Przygotowanie do procesu due diligence

W ramach tego etapu przeprowadzimy następujące prace:

 • przygotowanie regulaminu data room
 • zestawienie dokumentacji do badania dla Inwestorów
 • nadzór nad przygotowaniem dokumentów do badania due diligence
 • ustalenie harmonogramu badań przez poszczególnych Inwestorów
 • poinformowanie Inwestorów o przebiegu procesu due diligence

Zarządzanie data room w procesie due diligence

Wybrani przez Spółkę Potencjalni Inwestorzy uzyskają możliwość:

 • zapoznania się ze stanem majątku Spółki
 • kontaktu z Zarządem Spółki
 • weryfikacji sytuacji finansowej, prawnej i ekologicznej Spółki
 • zadawania szczegółowych pytań dotyczących Spółki
 • dostępu do innych niezbędnych dokumentów
  i informacji

Przewiduje się, że badanie Spółki będzie trwało 5 dni roboczych dla każdego Inwestora. Przegląd stanu majątku Spółki winien być dokonany przez Inwestora w sposób nie zakłócający normalnej działalności. Zakres przeglądu zagadnień podlegających  badaniu przez Inwestora, zostanie wspólnie określony. Naszym zadaniem będzie nadzór nad efektywnością przeprowadzanych przez Potencjalnych Inwestorów procesów due diligence.

Po dokonaniu przeglądu Inwestorzy będą, mogli złożyć oferty wiążące.

Doradztwo prawne w zakresie umowy inwestycyjnej

Usługi obejmują kompleksową obsługę transakcji, udział we wszystkich jej etapach celem maksymalnego zabezpieczenia interesów właścicieli i Spółki oraz eliminacji lub ograniczenia ryzyk prawnych związanych z pozyskaniem Inwestora.

Usługi obejmują w szczególności:

 • udział w rozmowach i negocjacjach z udziałem Spółki oraz przedstawicieli Inwestora
 • przygotowanie własnego projektu lub wprowadzenie zmian do przedstawionego Spółce projektu umowy przedwstępnej
 • przygotowanie własnego projektu lub wprowadzenie zmian do przedstawionego Spółce projektu umowy ostatecznej
 • przygotowanie projektów innych dokumentów lub opiniowanie projektów dokumentów zaproponowanych przez Potencjalnego Inwestora

Doradztwo transakcyjne

Pomoc właścicielom i Spółce w przeprowadzeniu transakcji zbycia, a w szczególności:

 • aktualizacja wyceny Przedsiębiorstwa
 • ocena ofert Inwestorów
 • doradztwo w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej
 • proponowanie struktury i modelu finansowania transakcji
 • przygotowanie transakcji i jej prowadzenie
 • pomoc w przygotowaniu stosownej umowy inwestycyjnej
 • wspieranie Spółki w negocjacjach dotyczących realizacji transakcji
 • doprowadzenie transakcji do skutku oraz optymalizacja jej warunków
 • pełna obsługa prawna planowanej transakcji, w tym m.in. przygotowanie projektów wszystkich dokumentów rejestrowych i statutowych, zamknięcie transakcji

Nasi eksperci

Poznań


Lidia Skudławska

Prezes Zarządu, Partner Zarządzający, Biegły Rewident nr 9500

Lidia Skudławska

Prezes Zarządu, Partner Zarządzający, Biegły Rewident nr 9500


Poznań


+48 601 796 009

Gdańsk


Piotr Witek

Partner Zarządzający, Biegły Rewident nr 9631, MBA, FCCA

Piotr Witek

Partner Zarządzający, Biegły Rewident nr 9631, MBA, FCCA


Gdańsk
Poznań


Sławomira Kubinka-Stanisławska

Dyrektor ds. Kluczowych Projektów, Prokurent

Sławomira Kubinka-Stanisławska

Dyrektor ds. Kluczowych Projektów, Prokurent


Poznań


+48 602 267 884

Gdańsk


Agnieszka Drożdż-Wilk

Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego, Radca Prawny

Agnieszka Drożdż-Wilk

Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego, Radca Prawny


Gdańsk


+48 604 771 251

Brak wyników wyszukiwania

Nasze usługi

{literal} {/literal}