fbpx

Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z art. 29 ustawy o rachunkowości

Firma z branży produkcyjnej

Business Cases / Case

Jednostka jest Spółką produkcyjną z branży spożywczej z własną siecią sklepów.

Klient

  • Sporządzanie raportów uzgodnionych z kierownictwem

Potrzeby

W związku z zasadniczymi zmianami w dziale księgowości Zarząd zwrócił się do nas z prośbą o pomoc w sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego.

Nasze rozwiązanie

Przeprowadzając rozmowy z Klientem zwróciliśmy uwagę, że podjęte przez Zarząd działania zmierzające do likwidacji działalności, implikują obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego z zastosowaniem odmiennych zasad wyceny. Po konsultacjach z Zarządem rozpoczęliśmy proces sporządzenia sprawozdania finansowego z zastosowaniem norm przewidzianych dla jednostek, dla których założenie kontynuacji działalności nie jest zasadne. Dokonując szczegółowej weryfikacji wyceniliśmy aktywa według cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia, kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, co wynika z literalnego brzmienia art. 29 ust. 2a ustawy o rachunkowości. Ponadto przeprowadziliśmy analizę pod kątem utworzenia rezerwy na przewidywane dodatkowe koszty i straty spowodowane utratą zdolności do kontynuowania działalności. Różnicę powstałą w wyniku wyceny jednostki oraz utworzenia rezerwy odnieśliśmy na kapitał z aktualizacji wyceny. Rezultat: Sprawozdanie finansowe sporządziliśmy zgodnie z obowiązującym prawem bilansowym oraz z uwzględnieniem podjętej przez Zarząd decyzji o likwidacji działalności, której skutki ujęliśmy w księgach rachunkowych Klienta.

Efekty

Wypełnienie przez Klienta obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości

Terminowe przesłanie sprawozdania finansowego do właściwego rejestru

Poznanie przez Zarząd rzeczywistej wartości likwidacyjnej majątku i możliwości zaspokojenia dotychczasowych wierzycieli przed wykreśleniem spółki z rejestru.

{literal} {/literal}